• Długotrwałe Badania Zachowania się Odgromników Emisji Wczesnych Atmosferycznych Wyładowań
    Wstęgowych w regionie High Keraunic.