• Interpretacja postanowień norm serii PN-86-92/E-05003i serii PN IEC 61024 wg decyzji NKP 55.

  • Stanowisko PKOO SEP w sprawie stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony odgromowej
    obiektów budowlanych.

  • Tablica 1NA. Wyszczególnienie obiektów i wymaganej klasy urządzenia piorunochronnego.

  • Zwody aktywne. Merytoryczne i prawne podstawy ich dyskwalifikacji w Polsce.

  • Ochrona odgromowa obiektów budowlanych w świetle aktualnych przepisów.

  • Aktywne piorunochrony.