Normy

Polska Norma – PN

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, chyba że obowiązek ich stosowania został wprowadzony w drodze rozporządzeń ministrów lub powołania się na normy w ustawach (art. 19, ust. 2 i 3 ustawy o normalizacji).
Powołanie się na Polską Normę może być datowane (przez podanie numeru normy oraz roku ustanowienia)
lub nie datowane
(przez podanie tylko numeru normy). Oznacza to, odpowiednio, że powołane zostało konkretne wydanie danej normy lub też, że należy stosować wydanie najnowsze.

Jeżeli w przepisie wprowadzającym obowiązek stosowania normy miało miejsce powołanie datowane,
to obowiązek ten dotyczy konkretnej wersji normy, do czasu zmiany przepisu.

Polskie Normy są aktualizowane drogą nowelizacji lub też przez wprowadzenie do nich zmian lub dodatków. Zaleca się, aby użytkownik normy upewnił się, że dysponuje aktualną wersją normy (łącznie z treścią wprowadzonych modyfikacji).

Propozycje aktualizacji norm lub ich wycofania ze zbioru Polskich Norm można zgłaszać bezpośrednio do
Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2).

Informacji na temat aktualności PN oraz norm PN wprowadzonych do obowiązkowego stosowania udziela Ośrodek Informacji i Dokumentacji Biura PKN, 00-139 Warszawa, ul Elektoralna 2,
tel. (0-22) 620-02-41,
wewn. 500, 623, 354, fax (0-22) 624-71-22.

Wszystkie wykonywane przez nas elementy spełniają wymagania narzucone przez obowiązujące normy:

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa – Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa – Część 4: Uszkodzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 50164-1:2010 Elementy urządzenia piorunochronnego – Część 1: Wymagania stawiane elementom połączeniowym.

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urządzenia piorunochronnego – Część 2: Wymagania dotyczące przewodów
i uziomów.

PN-EN 62561 – 1:2012 Certyfikat Zgodności SEP-BBJ

PN-EN 40-3-1 Słupy oświetleniowe. Część 3-1: Projektowanie i weryfikacja. Obciążenia charakterystyczne

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne.
Oddziaływania wiatru.

Top