Warunki gwarancji

Firma AH Hardt sp.j. z siedzibą w Cholerzynie 215 k/Krakowa, 32-060 Liszki zwana dalej Gwarantem, udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie produkowane przez siebie elementy, zapewnia sprawne działanie oferowanych produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.

§ 1

1. Okres gwarancji na produkty oferowane przez Gwaranta liczony jest od daty sprzedaży i wynosi:

12 – miesięcy dla wszystkich produktów,
12 – miesięcy dla produktów cynkowanych elektrolitycznie (SERIA SILVER) oraz pomiedziowanych,
24 – miesiące dla produktów cynkowanych na gorąco oraz malowanych proszkowo,
36 – miesięcy dla produktów cynkowanych elektrolitycznie (SERIA GOLD),
72 – miesiące dla produktów wykonanych z metali kolorowych oraz ze stali nierdzewnej.

2. Ujawnione w tym okresie ewentualne wady lub uszkodzenia objęte gwarancją powinny zostać niezwłocznie zgłoszone Gwarantowi.

§ 2

Gwarant odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie, natomiast gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie
w wyniku:

– nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania nieprawidłowego doboru produktów do warunków istniejących w miejscu montażu,
– nieprawidłowego montażu (np. stosowanie kluczy płaskich zamiast oczkowych, czy nasadowych),
– nieprawidłowej konserwacji, magazynowania i transportu,
– nieprawidłowego działania Nabywcy lub osób trzecich wskutek czego powstały wady mechaniczne, uszkodzenia warstwy powłoki antykorozyjnej, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne,
– celowego uszkodzenia produktu i wywołanie w nim wady,
– uszkodzeń powstałych na skutek stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów,
– uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, powódź, itp.).

§ 3

Ponadto Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia: modyfikacji produktu, śladów ingerencji osób nieuprawnionych, jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione (za „Uprawnionego” Gwarant uznaje wyłącznie pracownika firmy AH Hardt sp.j.)

§ 4

1. Stwierdzenia przez Gwaranta zaistnienia przyczyny uszkodzenia określonych w § 2 lub nieuprawnionych modyfikacji, napraw i ingerencji zgodnie z § 3 jest podstawą do odrzucenia reklamacji Nabywcy.
2. W takim przypadku reklamowany towar może być zwrócony na koszt i żądanie reklamującego.

§ 5

Podstawą przyjęcia reklamacji jest:
1. Pisemne zgłoszenie reklamacji przez Nabywcę zawierające: nazwę towaru, numer katalogowy,
nr serii (jeśli występuje), szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu oraz zdjęcia wadliwego produktu.
2. Okazanie faktury zakupu reklamowanego produktu.
3. Dostarczenia osobiste lub za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) reklamowanych produktów do siedziby Gwaranta na koszt i ryzyko nabywcy.
4. Reklamowany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu.

§ 6

1. Gwarancja ogranicza się jedynie do bezpłatnej naprawy produktu, wymiany na nowy bądź inny produkt o takich samych parametrach technicznych.
2. Gwarant decyduje o wadliwości produktu i wyborze sposobu rekompensaty.
3. Wymienione produkty przechodzą na własność Gwaranta.
4. W przypadku uznania reklamacji Gwarant zwróci reklamującemu koszty dostarczenia reklamowanych produktów na podstawie rekompensaty faktury przewoźnika (spedytora).
5. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi związanymi
z przeprowadzeniem przeglądu i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Reklamujący zostanie obciążony opłata manipulacyjną.

§ 7

1. W przypadku przyjęcia reklamacji przed dokonaniem wymiany towaru, jego naprawy lub zwrotu kosztów Nabywca zobowiązany jest zwrócić reklamowany towar w stanie kompletnym.
2. W uzasadnionych przypadkach Gwarant zastrzega sobie prawo do niezrealizowania roszczeń gwarancyjnych Nabywcy w stosunku do niekompletnych wyrobów.

§ 8

1. Reklamowany produkt powinien mieć dokładny opis występujących w nim wad. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji spowodowane niepełnym lub wprowadzającym w błąd opisem usterki.
2. Przyjęcie produktu w celu rozpatrzenia reklamacji Gwarant potwierdza odpowiednio podpisanym
i ostemplowanym pokwitowaniem. Przyjęcie to w żadnym razie nie oznacza uznania reklamacji za zasadną.
3. Gwarant zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej w miejscu zamontowania reklamowanych produktów.

§ 9

1. Załatwienie reklamacji poprzez naprawę będzie następowało w terminie 30 dni od daty dostarczenia wadliwego towaru do siedziby Gwaranta.
2. Terminy określone powyżej nie mają zastosowania w przypadku stwierdzenia opóźnienia płatności przez Reklamującego powyżej 7 dni od upływu terminu. W powyższym przypadku, do dnia uregulowania przez Reklamującego długu w pełnej wysokości: bieg terminów do usunięcia wad
i uszkodzeń towaru ulega zawieszeniu. Nabywca wyraża ze swej strony zgodę na zatrzymanie
w depozycie przyjętego towaru prze Gwaranta.

§ 10

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie w formie pisemnej innego terminu lub sposobu zaspokojenia roszczeń Nabywcy z tytułu gwarancji.

§ 11

Gwarancja na produkt ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, a biegnie od początku w stosunku do wymienionego produktu. W razie wymiany całego towaru na wolny od wad Nabywca otrzymuje pełną, nowa gwarancję rozpoczynającą się w dniu wydania nowego produktu.

§ 12

1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie naprawy gwarancyjnej jest dokument reklamacyjny wystawiany przez Gwaranta.
2. Podstawą do odebrania produktów po naprawie jest pokwitowanie jego przyjęcia wystawione przez Gwaranta odpowiednio podpisane i ostemplowane.
3. Po dokonaniu naprawy reklamowany towar będzie odesłany na koszt Gwaranta.

§ 13

1. Gwarant nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikowania istniejących produktów po wejściu na rynek ich nowszych wersji.
2. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie straty i szkody, poniesione przez Nabywcę z powodu wady produktu, a w szczególności utraty lub uszkodzenia innego sprzętu.
3. Gwarant udziela gwarancji na powłokę antykorozyjną, lecz gwarancji podlegają jedynie elementy,
w których powstała korozja czerwona. Korozja biała nie jest korozją w rozumieniu Gwaranta.
4. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za eksploatacje elementów w warunkach atmosferycznych odbiegających od naturalnych.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 

Top