Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „OWS”, normują zasady dotyczące zawierania
i realizacji umów sprzedaży towarów i świadczenia usług przez AH Hardt spółka jawna z siedzibą
w Cholerzynie, zwaną dalej „Dostawcą” na rzecz innych podmiotów, zwanych dalej „Kupującym”.

§ 1
Informacja o Firmie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez:
AH Hardt sp.j.
Cholerzyn 215;
32-060 Liszki;
REGON: 350114787;
NIP: 679-01-68-262;
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000120755.
Numer konta bankowego: BSR S.A 27 8589 0006 0000 0017 2606 0002,
adres poczty elektronicznej: amh@ah.com.pl

§ 2
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez AH Hardt sp.j. jako sprzedawcę z wyjątkiem sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, którą reguluje Regulamin Sklepu Internetowego.
 2. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych ogólnych warunków tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
 3. Kupujący składając zamówienie w AH Hardt sp.j. akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

§ 3
Zawarcie Umowy

 1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest zamówienie Kupującego złożone w odpowiedzi na ofertę Dostawcy. W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty lub wprowadzenia zastrzeżeń do niej
  w zamówieniu Kupującego, umowa zawarta zostanie dopiero w chwili potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami. Brak potwierdzenia takiego zamówienia jest jednoznaczne z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.
 2. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej oferty (np. na podstawie zaproszenia do negocjacji itp.), do zawarcia umowy potrzebne jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Dostawcę.
 3. Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą,
  za pośrednictwem faksu lub e-maila. Postanowienie to dotyczy w szczególności ofert, zamówień
  i potwierdzeń zamówień. Brak odpowiedzi ze strony Dostawcy oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte i nie zostanie zrealizowane.
 4. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Dostawcę, Kupujący nie ma prawa go anulować i jest zobowiązany przyjąć zamówiony towar oraz dokonać stosownych płatności w terminie określonym, zgodnie z załączoną Fakturą VAT.
 5. Termin realizacji zamówień jest ustalany indywidualnie do każdego zamówienia z osobna.
 6. W przypadku ograniczenia produkcji z jakiegokolwiek powodu, Dostawca uprawniony będzie do dokonywania przydziału dostępnych produktów swoim klientom, wedle swojego wyłącznego uznania, a tym samym może sprzedać i dostarczyć do Kupującego mniejszą ilość produktów niż określona w zamówieniu.

§ 4
Cena i wynagrodzenie

 1. Podstawą ustalenia ceny i wynagrodzenia jest cennik towarów i usług Dostawcy, obowiązujący
  w dniu potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcia zamówienia, przy czym ceny i wynagrodzenia wskazane w cenniku są wyrażone w kwotach netto i powiększone zostaną o podatek od towarów
  i usług wg obowiązujących stawek.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo dostosowania uzgodnionych cen w przypadku zmiany kursów wymiany walut, wzrostu cen materiałów, zmiany wynagrodzeń, interwencji rządowych lub innych okoliczności poza kontrolą Dostawcy.
 3. Stosownie do art. 589 kodeksu cywilnego, prawo własności do produktów stanowiących przedmiot zamówienia zostaje przeniesione na Kupującego z chwilą całkowitej zapłaty ceny (włącznie z podatkami lub innymi opłatami oraz należnościami) za dostarczone zamówienie. Ryzyko utraty lub uszkodzenia zamówienia zostaje przeniesione na Kupującego z chwilą dokonania przez Dostawcę dostawy.

§ 5
Dostawa

 1. Kupujący zobowiązuje się do bardzo starannego sprawdzenia towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. Po sprawdzeniu towaru podpisany zostanie dokument jego wydania (np. WZ, list przewozowy itp.) Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z zamówieniem i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy odbiorze towaru. Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.
 2. Niezgodność dostawy winna być stwierdzona w formie pisemnej.
 3. Własność towarów i wszelkie ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą podpisania przez niego lub jego pracownika dokumentu stwierdzającego przyjęcie dostawy.
 4. Jeśli zamówienie zostało zrealizowane tylko częściowo, za zgodą Kupującego braki mogą być dołączone do następnej dostawy lub dostarczone w terminie późniejszym na koszt Sprzedawcy.
 5. Jeżeli wartość zamówienia, którego miejscem dostawy jest adres na terenie kraju (Polski), jest większa niż 1000,00 zł netto (słownie: tysiąc złotych), koszt jej transportu do Kupującego oraz ubezpieczenia pokrywa Dostawca. Nie dotyczy elementów dłuższych niż 2 mb oraz drutu i bednarki. Dostawa elementów dłuższych niż 2 mb oraz drutu i bednarki wymaga każdorazowo negocjacji transportowo – cenowych.
 6. Miejscem dostawy jest adres wskazany w zamówieniu na terenie Polski lub poza jego granicami.
 7. Zamówienia dostarczane są przez pracownika AH Hardt sp.j. lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Przesyłki kurierskie realizowane są codziennie. Koszt wysyłki paczki krajowej, bądź międzynarodowej należy każdorazowo skonsultować z Działem Obsługi Klienta.
 8. Strony ustalają, iż koszt załadunku towaru do transportu spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.

§ 6
Odpowiedzialność

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub opóźnione zrealizowanie zamówienia, jeżeli:

– spowodowane jest przerwaniem procesu produkcyjnego;
– spowodowane zostało zdarzeniem siły wyższej, rozumianej, jako wszelkie okoliczności lub zdarzenia będące poza racjonalną kontrolą Dostawcy, bez względu na to czy były one możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, jak również rozumianej w kontekście wynikającym z przepisów prawa.

 

§ 7
Reklamacje

 1. Procedura składania i rozpatrywania reklamacji przedstawiona jest w Warunkach Gwarancji, które dostępne są na stronie internetowej firmy AH Hardt sp.j. pod adresem www.ah.com.pl
 2. Koszty demontażu, dostarczenia i ponownego zainstalowania poniesione przez Kupującego nie będą zwracane.

§ 8
Zwrot Produktów

 1. Produkty mogą być zwracane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania, jedynie na mocy odrębnego pisemnego porozumienia Stron.
 2. Zwrócone mogą być jedynie Produkty standardowe (zgodnie z wykazem z § 10), nieuszkodzone nadające się do sprzedaży. Dla Produktów tych musi być podany numer faktury, do której zostanie wystawiona korekta sprzedaży. Kupujący pokryje koszty przewozu zwrotnego i ubezpieczenia.
 3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony uzgadniają, że zwrot, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy przypadków zwrotu Produktów będących wynikiem wymiany lub naprawy Produktu w ramach uznania reklamacji Produktu przez Dostawcę dotyczącej jakości produktu.

§ 9
Warunki płatności

 1. Warunki płatności są ustalane indywidualnie do każdego zamówienia.
 2. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą z tytułu jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej strony, Dostawca ma prawo do wstrzymania realizacji wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami ustawowymi.
 3. W przypadku, gdy Sprzedawca przyznał Kupującemu kredyt kupiecki (płatność z odroczonym
  w czasie terminem), może on go ograniczyć lub cofnąć w każdym czasie. Uprawnienie to nie dotyczy wierzytelności już powstałych.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach sprzedaży, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
  i innych przepisów szczególnych.
 2. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy sprzedaży, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Wszelkie zmiany umów lub zamówień winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11
Wykaz produktów standardowych

Lp  
Nazwa Symbol Jednostka miary
1 złącze krzyżowe 4*M6*20, 2 p. B do 30mm  01031 szt.
2 złącze krzyżowe 4*M8*16, 2 p. B do 20mm
 01101 szt.
3 złącze krzyżowe 4*M8*20, 2 p. B do 30 mm  01151 szt.
4 złącze przelotowe pojedyncze 2*M8*20  02021 szt.
5 złącze przelotowe podwójne 2*M8*30  02031 szt.
6 złącze kontrolne 4*M6*16, B do 30mm  03021 szt.
7 uchwyt gąsiorowy, H=4cm  04201 szt.
8 uchwyt gąsiorowy H=8cm  04281 szt.
9 uchwyt gąsiorowy H=8 cm  04301 szt.
10 uchwyt kątowy H 6cm  05011 szt.
11 uchwyt kątowy H 6cm  05021 szt.
12 uchwyt kątowy H 8cm  05041 szt.
13 uchwyt uniwersalny L=12cm, B do 30mm, wkręcany  06131 szt.
14 uchwyt uniwersalny L=18cm, B do 30mm, wkręcany  06141 szt.
15 uchwyt na bednarkę L=8cm, B do 50mm, wkręcany  06171 szt.
16 uchwyt na drut L=8cm, wkręcany  07111 szt.
17 uchwyt na drut L=12cm, wkręcany  07121 szt.
18 uchwyt na drut L=18cm, wkręcany  07131 szt.
19 uchwyt na blachę H=7cm  08051 szt.
20 uchwyt na blachę H=6cm, 1*M10*40  08061 szt.
21 uchwyt dachówkowy L=38cm, H=10cm  09021 szt.
22 uchwyt dachówkowy L=38cm, H=10cm  09041 szt.
23 złącze rynnowe  10011 szt.
24 uchwyt przyklejany H=9cm, ocynk  12061 szt.
25 uchwyt przyklejany H=7cm  12140 szt.
26 przyklejana podstawka do pozycji 12140  12150 szt.
27 uchwyt naciągowy M10*110, L=20cm, kabłąkowy  13051 szt.
28 FeZnf uziom wbijany 16*1500mm  14011 szt.
29 FeZnf uziom przedłużka 16*1500mm  14021 szt.
30 uziom przedłużka 16*1200mm  14181 szt.
31 uziom wbijany 16*1200mm  14191 szt.
32 kotwa wbijana, L=35cm  15011 szt.
33 uchwyt wbijany do naciągów podwójny L=35cm  15031 szt.
34 złącze uniwersalne DIN  16011 szt.
35 uchwyt przykręcany na bednarkę B do 40mm G do 4mm  26011 szt.
36 uchwyt na drut plastikowy H=4cm  29010 szt.
37 uchwyt na drut czerwony H=6cm podst.ceram.  29040 szt.
38 uchwyt na drut brązowy H=6cm podst.ceram.  29070 szt.
Top