Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „OWS”, normują zasady dotyczące zawierania
i realizacji umów sprzedaży towarów i świadczenia usług przez AH Hardt spółka jawna z siedzibą
w Cholerzynie, zwaną dalej „Dostawcą” na rzecz innych podmiotów, zwanych dalej „Kupującym”.

§ 1
Informacja o Firmie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez:
AH Hardt sp.j.
Cholerzyn 215;
32-060 Liszki;
REGON: 350114787;
NIP: 679-01-68-262;
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000120755.
Numer konta bankowego: BSR S.A 27 8589 0006 0000 0017 2606 0002,
adres poczty elektronicznej: amh@ah.com.pl

§ 2
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez AH Hardt sp.j. jako sprzedawcę z wyjątkiem sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, którą reguluje Regulamin Sklepu Internetowego.
 2. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych ogólnych warunków tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
 3. Kupujący składając zamówienie w AH Hardt sp.j. akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

§ 3
Zawarcie Umowy

 1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest zamówienie Kupującego złożone w odpowiedzi na ofertę Dostawcy. W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty lub wprowadzenia zastrzeżeń do niej
  w zamówieniu Kupującego, umowa zawarta zostanie dopiero w chwili potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami. Brak potwierdzenia takiego zamówienia jest jednoznaczne z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.
 2. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej oferty (np. na podstawie zaproszenia do negocjacji itp.), do zawarcia umowy potrzebne jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Dostawcę.
 3. Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą,
  za pośrednictwem faksu lub e-maila. Postanowienie to dotyczy w szczególności ofert, zamówień
  i potwierdzeń zamówień. Brak odpowiedzi ze strony Dostawcy oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte i nie zostanie zrealizowane.
 4. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Dostawcę, Kupujący nie ma prawa go anulować i jest zobowiązany przyjąć zamówiony towar oraz dokonać stosownych płatności w terminie określonym, zgodnie z załączoną Fakturą VAT.
 5. Termin realizacji zamówień jest ustalany indywidualnie do każdego zamówienia z osobna.
 6. W przypadku ograniczenia produkcji z jakiegokolwiek powodu, Dostawca uprawniony będzie do dokonywania przydziału dostępnych produktów swoim klientom, wedle swojego wyłącznego uznania, a tym samym może sprzedać i dostarczyć do Kupującego mniejszą ilość produktów niż określona w zamówieniu.

§ 4
Cena i wynagrodzenie

 1. Podstawą ustalenia ceny i wynagrodzenia jest cennik towarów i usług Dostawcy, obowiązujący
  w dniu potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcia zamówienia, przy czym ceny i wynagrodzenia wskazane w cenniku są wyrażone w kwotach netto i powiększone zostaną o podatek od towarów
  i usług wg obowiązujących stawek.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo dostosowania uzgodnionych cen w przypadku zmiany kursów wymiany walut, wzrostu cen materiałów, zmiany wynagrodzeń, interwencji rządowych lub innych okoliczności poza kontrolą Dostawcy.
 3. Stosownie do art. 589 kodeksu cywilnego, prawo własności do produktów stanowiących przedmiot zamówienia zostaje przeniesione na Kupującego z chwilą całkowitej zapłaty ceny (włącznie z podatkami lub innymi opłatami oraz należnościami) za dostarczone zamówienie. Ryzyko utraty lub uszkodzenia zamówienia zostaje przeniesione na Kupującego z chwilą dokonania przez Dostawcę dostawy.

§ 5
Dostawa

 1. Kupujący zobowiązuje się do bardzo starannego sprawdzenia towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. Po sprawdzeniu towaru podpisany zostanie dokument jego wydania (np. WZ, list przewozowy itp.) Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z zamówieniem i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy odbiorze towaru. Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.
 2. Niezgodność dostawy winna być stwierdzona w formie pisemnej.
 3. Własność towarów i wszelkie ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą podpisania przez niego lub jego pracownika dokumentu stwierdzającego przyjęcie dostawy.
 4. Jeśli zamówienie zostało zrealizowane tylko częściowo z winy Dostawcy, za zgodą Kupującego braki mogą być dołączone do następnej dostawy lub dostarczone w terminie późniejszym na koszt Sprzedawcy.
 5. Jeżeli wartość zamówienia, którego miejscem dostawy jest adres na terenie kraju (Polski), jest większa niż 1000,00 zł netto (słownie: tysiąc złotych), koszt jej transportu do Kupującego oraz ubezpieczenia pokrywa Dostawca. Nie dotyczy: przesyłek dłużycowych i paletowych, masztów na fundamencie, drutu, bednarki. Dostawa przesyłek dłużycowych, paletowych, masztów na fundamencie, drutu, bednarki wymaga każdorazowo negocjacji transportowo – cenowych.
 6. Miejscem dostawy jest adres wskazany w zamówieniu na terenie Polski lub poza jego granicami.
 7. Zamówienia dostarczane są przez pracownika AH Hardt sp.j. lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Przesyłki kurierskie realizowane są codziennie. Koszt wysyłki paczki krajowej, bądź międzynarodowej należy każdorazowo skonsultować z Działem Obsługi Klienta.
 8. Strony ustalają, iż koszt załadunku towaru do transportu spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.

§ 6
Odpowiedzialność

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub opóźnione zrealizowanie zamówienia, jeżeli:

– spowodowane jest przerwaniem procesu produkcyjnego;
– spowodowane zostało zdarzeniem siły wyższej, rozumianej, jako wszelkie okoliczności lub zdarzenia będące poza racjonalną kontrolą Dostawcy, bez względu na to czy były one możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, jak również rozumianej w kontekście wynikającym z przepisów prawa.

 

§ 7
Reklamacje

 1. Procedura składania i rozpatrywania reklamacji przedstawiona jest w Warunkach Gwarancji, które dostępne są na stronie internetowej firmy AH Hardt sp.j. pod adresem www.ah.com.pl
 2. Koszty demontażu, dostarczenia i ponownego zainstalowania poniesione przez Kupującego nie będą zwracane.

§ 8
Zwrot Produktów

 1. Produkty mogą być zwracane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania, jedynie na mocy odrębnego pisemnego porozumienia Stron.
 2. Zwrócone mogą być jedynie Produkty standardowe (zgodnie z wykazem z § 10), nieuszkodzone nadające się do sprzedaży. Dla Produktów tych musi być podany numer faktury, do której zostanie wystawiona korekta sprzedaży. Kupujący pokryje koszty przewozu zwrotnego i ubezpieczenia.
 3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony uzgadniają, że zwrot, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy przypadków zwrotu Produktów będących wynikiem wymiany lub naprawy Produktu w ramach uznania reklamacji Produktu przez Dostawcę dotyczącej jakości produktu.

§ 9
Warunki płatności

 1. Warunki płatności są ustalane indywidualnie do każdego zamówienia.
 2. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą z tytułu jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej strony, Dostawca ma prawo do wstrzymania realizacji wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami ustawowymi.
 3. W przypadku, gdy Sprzedawca przyznał Kupującemu kredyt kupiecki (płatność z odroczonym
  w czasie terminem), może on go ograniczyć lub cofnąć w każdym czasie. Uprawnienie to nie dotyczy wierzytelności już powstałych.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach sprzedaży, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
  i innych przepisów szczególnych.
 2. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy sprzedaży, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Wszelkie zmiany umów lub zamówień winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11
Wykaz produktów standardowych

Lp

Nazwa

Symbol

Jednostka miary

1

złącze krzyżowe 4*M6*20, 2 p. B do 30mm

01031

szt.

2

złącze krzyżowe 4*M8*16, 2 p. B do 20mm

01101

szt.

3

złącze krzyżowe 4*M8*25, 2 p. B do 40 mm

01051

szt.

4

złącze przelotowe pojedyncze 2*M8*20

02021

szt.

5

złącze przelotowe podwójne 2*M8*30

02031

szt.

6

złącze kontrolne 4*M8*16, B do 40 mm

03051

szt.

7

uchwyt gąsiorowy H=8 cm, drut fi 5-10 mm

04331

szt.

8

uchwyt gąsiorowy H=8 cm, drut fi 5-8 mm

04321

szt.

9

uchwyt kątowy H 6cm

05011

szt.

10

uchwyt kątowy H 6cm

05021

szt.

11

uchwyt kątowy H 8cm

05041

szt.

12

uchwyt kątowy H=7 cm, drut fi 5-8 mm

05071

szt.

13

uchwyt kątowy H=7 cm, drut fi 5-10 mm

05081

szt.

14

uchwyt uniwersalny L=12cm, B do 30mm, wkręcany

06131

szt.

15

uchwyt uniwersalny L=18cm, B do 30mm, wkręcany

06141

szt.

16

uchwyt na bednarkę L=8cm, B do 50mm, wkręcany

06171

szt.

17

uchwyt na drut L=8cm, wkręcany

07111

szt.

18

uchwyt na drut L=12cm, wkręcany

07121

szt.

19

uchwyt na drut L=18cm, wkręcany

07131

szt.

20

uchwyt na drut L=25 cm, wkręcany, drut fi 5-10 mm

07141

szt.

21

uchwyt na blachę H=7cm

08051

szt.

22

uchwyt na blachę H=6cm, 1*M10*40

08061

szt.

23

uchwyt dachówkowy L=38cm, H=10cm

09021

szt.

24

uchwyt dachówkowy L=38cm, H=10cm

09041

szt.

25

złącze rynnowe

10011

szt.

26

uchwyt przyklejany H=9cm, ocynk

12061

szt.

27

uchwyt przyklejany H=7cm

12140

szt.

28

uchwyt naciągowy M10*110, L=20cm, kabłąkowy

13051

szt.

29

uchwyt naciągowy rzymski M10x125, drut fi 6-10 mm

18031

szt.

30

FeZnf uziom przedłużka 16*1500mm

14021

szt.

31

złącze uziomowe 4xM8x40, B do 40 mm

14241

szt.

32

kotwa wbijana, L=35cm

15011

szt.

33

uchwyt wbijany do naciągów podwójny L=35cm

15031

szt.

34

złącze uniwersalne DIN

16011

szt.

35

uchwyt przykręcany na bednarkę B do 40mm G do 4mm

26011

szt.

36

uchwyt przykręcany do przewodu wysokonapięciowego

39071

szt.

Top